Projekt PRAGMATIC (Prediction of Agriculture Manufacturing Cost) – Prace B+R w obszarze predykcji plonów i kosztów surowców produktów rolnych pozyskiwanych w łańcuchu dostaw od uprawy do linii produkcyjnejUmowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-2298/20-00 z dnia 30.11.2021 r.

Cel i planowany efekt końcowy projektu:

Projekt ma na celu opracowanie prototypu innowacyjnej platformy informatycznej zawierającej algorytmy predykcji kosztów produkcji surowców rolnych dla trzech referencyjnych upraw, tj.: borówki amerykańskiej, jabłek oraz ziemniaków w łańcuchu dostaw od pola do linii produkcyjnej. System będzie wykorzystywał modele predykcyjne oparte na metodach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, korzystające z danych naziemnych (gleba, roślina, klimat, technologia uprawy) oraz danych z obrazowania satelitarnego (stan uprawy i gleby). System będzie składał się z następujących modułów:

– Moduł Bazy Wiedzy (BW) w postaci składnicy danych, synchronizowanej na bieżąco z dostępnymi zbiorami danych,

– Moduł Wykrywania Naruszeń i Anomalii (WNA), który pozwoli na wykrywanie rekordów danych, które nie pasują do analizowanych zbiorów danych,- Moduł Predykcji Plonów (PPL) pozwalający na predykcję plonów dla wybranego rodzaju uprawy biorąc pod uwagę różnorodne czynniki (atrybuty),

– Modułu Predykcji Kosztów (PPK) będzie służył użytkownikom jako pomoc w optymalizacji produkcji i planowaniu budżetu,

– Biblioteka Wizualizacji Wyników i Konfiguracji (WWK). Biblioteka ta, będzie zestawem różnorakich komponentów, wykorzystywanych przez moduły analityczne do wizualizacji wyników i wyświetlania ich w formie diagramów i wykresów z odpowiednim oznaczeniem poziomów pewności predykcji (moduły PPL i PPK) oraz sygnalizacją ewentualnych problemów w przypadku wykrycia anomalii w danych (moduł WNA).

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą średnie i duże gospodarstwa rolne, prowadzące uprawy wybranych odmian jabłoni, ziemniaków lub borówki amerykańskiej, które szukają inteligentnych, precyzyjnych, opartych na algorytmach narzędzi, pozwalających im na uzyskiwanie plonów o adekwatnej do zapotrzebowania rynkowego wysokości oraz prowadzenie zabiegów agrotechnicznych w sposób przyjazny dla środowiska, klimatu i ludzi.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • opracowanie i wytworzenie laboratoryjnych hybrydowych modeli prognostycznych opierających się na najbardziej dostępnych dla użytkownika końcowego danych, bez definiowania różnorodności odmianowej w ramach gatunków.
  • wytworzenie narzędzi do przeprowadzenia procesu optymalizacji i testowania w środowisku zbliżonym do rzeczywistego,
  • przygotowanie prototypu do komercjalizacji poprzez włączenie użytkowników końcowych w proces ewaluacji i walidacji opracowanego systemu.

Wartość Projektu

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 753 823,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich – wynosi 2 851 927,94 PLN, co stanowi 75,97 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.